Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Γ Ι Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Έξυπνες διακτυακές (ιστοσελίδες & e-shop) ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης προϊόντων καταστημάτων σε υπολογιστή και κινητές συσκευές (smartphone, tablet, κλπ). Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά ενδεικτικά παραδείγματα που ενημερώνονται διαρκώς από τη numpoint :

Παράδειγμα εφαρμογής 1: Επιλέξτε τα σημεία που αναβοσβήνουν καθώς και τα κουμπιά ελέγχου (κάτω αριστερά)

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

numpoint

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

numpoint

Παράδειγμα εφαρμογής 2: Παρουσίαση

Παράδειγμα εφαρμογής 3: ;Ένταξη προϊόντων στο φυσικό τους περιβάλλον

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

numpoint

Παράδειγμα εφαρμογής 4: Διαδραστική περιστροφή προϊόντος (κουνήστε το ποντίκι, ενώ επιλέξτε το  + για πληροφορίες)

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

numpoint

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

GR    EN